Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van veiligheidssignalisatie.nl, Reeuwijk.

 

 1. Definities.
 2. Algemeen.
 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst.
 4. Prijs en prijswijzigingen.
 5. Annulering.
 6. Betaling.
 7. Correctie zet- en drukwerk.
 8. Onderzoek bij aflevering.
 9. Levering/risico.
 10. Garantie/Aansprakelijkheid.
 11. Intellectueel eigendom.
 12. Toepasselijk recht en geschillen.

 

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan veiligheidssignalisatie.nl opdracht heeft gegeven tot het leveren en/of vervaardigen van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden gebruiker: veiligheidssignalisatie.nl kantoorhoudende te Reeuwijk aan de Edisonstraat 15-1.

» naar boven

 

Artikel 2: Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de gebruiker gesloten overeenkomsten. De gebruiker wijst alle inkoopvoorwaarden van opdrachtgever bij voorbaat af, tenzij deze specifiek en schriftelijk, in het geheel of als deel, per opdracht of order, zijn afgesproken en bevestigd.

» naar boven

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst.

Alle offertes van de gebruiker, inclusief prijzen in haar uitingen, zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment worden ingetrokken of gewijzigd. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 kalenderdagen is aanvaard.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdracht door de gebruiker wordt geaccepteerd. Acceptatie door de gebruiker kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend geschieden. Van uitdrukkelijke acceptatie is sprake indien de gebruiker de overeenkomst schriftelijk vastlegt. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien niet binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de opdracht door de gebruiker, door deze aan de opdrachtgever schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

» naar boven

 

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

De prijs die de gebruiker voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie, conform de overeengekomen specificaties.

De gebruiker is gerechtigd om prijswijzigingen toe te passen, indien prijs beïnvloedende factoren plaatsvinden voor het moment dat de gebruiker aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan of voor het moment van aflevering, mits de gebruiker deze prijswijzigingen uiterlijk een week voor in werking treden daarvan ter kennis van de opdrachtgever heeft gebracht.

De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst d.m.v. een aangetekende brief te ontbinden wanneer hij niet akkoord is met de prijswijzigingen als bedoeld in dit artikel. Deze bevoegdheid vervalt van rechtswege, indien daarvan niet binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van de prijswijziging gebruik is gemaakt.

» naar boven

 

Artikel 5: Annulering.

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de gebruiker met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij hierdoor de voor de gebruiker ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de gebruiker geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de gebruiker heeft gemaakt voor ingeroepen diensten, gereserveerde productiecapaciteit en ingekochte materialen.

» naar boven

 

Artikel 6: Betaling.

Onverminderd het gestelde onder artikel 6 lid 4, dient betaling door de opdrachtgever aan de gebruiker te geschieden volgens de op de factuur gestelde voorwaarden tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De gebruiker zal hiertoe de opdrachtgever bij aanvraag of levering een gespecificeerde factuur verzenden.

In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan de gebruiker contante betaling of betaling vooruit verlangen in de navolgende gevallen:

» wanneer met de opdracht een totaalbedrag is gemoeid van minder dan 250 euro exclusief B.T.W.
» wanneer de opdrachtgever geen rekeningcourant-verhouding heeft met de gebruiker.
» indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bij niet-tijdige betaling als evenbedoeld is - zonder dat ingebrekestelling is vereist - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede alle terzake van de incasso gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 75 euro.

Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever administratiekosten verschuldigd, tot 10% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro en een maximum van 175 euro per opdracht.

De opdrachtgever kan bij betaling geen beroep doen op verrekening, inhouding of opschorting.

Tot zekerheid van de juiste nakoming van de overeengekomen betalingsverplichtingen, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor, totdat volledige betaling door de opdrachtgever is geschied.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

» naar boven

 

Artikel 7: Correctie zet- en drukwerk.

De opdrachtgever is gehouden de door hem - al dan niet op verzoek - van de gebruiker ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst (als ontvangstdatum zal hebben te gelden de dag na verzenddatum), gecorrigeerd of goedgekeurd aan de gebruiker terug te sturen, bij gebreke waarvan de instemming van de opdrachtgever met de toegezonden proeven wordt aangenomen.

Goedkeuring van het onder lid 1 genoemde impliceert erkenning dat de gebruiker desbetreffende werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De gebruiker is dan ook niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten e.d. in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

» naar boven

 

Artikel 8: Onderzoek bij aflevering.

De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de gebruiker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden gebruiker binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk in kennis te stellen van gebleken zichtbare gebreken, alsmede in geval van onzichtbare gebreken binnen 8 weken na ontvangst. Bij verzuim hiervan wordt aangenomen dat de opdrachtgever het geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd en worden klachten niet meer in behandeling genomen, noch zal de gebruiker gehouden zijn enige vergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.

» naar boven

 

Artikel 9: Levering/risico.

Als plaats van levering geldt het kantooradres van de gebruiker of in het geval van catalogusverkoop het door opdrachtgever gewenste adres (binnen Nederland).

Levering geschiedt op tarief en transportvoorwaarden gesteld in de laatste door gebruiker uitgegeven catalogus tenzij specifiek anders overeengekomen.

Opgegeven termijnen voor levering zijn indicaties en niet bindend. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn biedt de opdrachtgever pas actiebevoegdheid nadat zij de gebruiker in gebreke heeft gesteld.

Indien door de gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of model afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk werd vermeld, dat ze zou worden geleverd geheel conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

In geval door de gebruiker niet aan zijn leveringsverplichtingen kan worden voldaan tengevolge van het in gebreke blijven van een onderleverancier, met betrekking tot voorraad, leverdatum, kleur, model, of enige andere reden, waardoor gebruiker het bestelde goed niet kan leveren, danwel niet op de afgesproken leveringsdatum kan leveren, is gebruiker niet in verzuim. Gebruiker zal in een dergelijk geval aan de opdrachtgever een redelijk alternatief aanbieden. Indien dit naar oordeel van gebruiker of opdrachtgever niet voldoet zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

» naar boven

 

Artikel 10: Garantie/Aansprakelijkheid.

De gebruiker garandeert dat de door hem vervaardigde en geleverde zaken voldoen aan de in de catalogus of anderzijds bepaalde specificaties. De garantie biedt de wederpartij geen ander recht dan vervanging of herstel van geleverde zaken. De wederpartij heeft, indien de zaken niet voldoen aan de overeenkomst, geen recht op ontbinding, schadevergoeding of opschorting van betalingsverplichting.

De aansprakelijkheid van de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag, als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch nimmer hoger dan die prijs. In het algemeen, maar specifiek in het geval van gevarenbewegwijzering, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik of onjuiste plaatsing of toepassing van door haar geleverde borden, etikettering, stickers, of signalisatie in het algemeen.

Tekortkomingen van de gebruiker in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Tekortkomingen van de gebruiker in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, diefstal, machinebreuk, ongevallen, stakingen, niet-levering van noodzakelijke materialen of verrichtingen door derden en vervoersstremmingen worden in ieder geval aangemerkt als niet aan de gebruiker toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

» naar boven

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom.

De opdrachtgever garandeert de gebruiker, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, tekeningen, modellen etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten, die derden kunnen inroepen krachtens de Auteurswet 1912, het Benelux Merken-en Modellenrecht of enig ander recht van de industriële eigendom. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van elke aansprakelijkheid, indien gebruiker door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade ten gevolge van een inbreuk op een recht zoals bovengenoemd. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot het vergoeden van alle schade zoals door de gebruiker geleden.

» naar boven

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verbandhoudend met, door de gebruiker gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, dienen te worden behandeld door de rechtbank te Utrecht.

veiligheidssignalisatie.nl is een handelsmerk van Kjoew B.V. Reeuwijk.

Laatste aanpassing: 8 mei 2013

» naar boven